Stichting Groot Den Haag

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Den Haag Centrum/Scheveningen, Voorburg en ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk (Groot Den Haag) hebben de bestuurscommissie – Stichting Groot Den Haag – ingesteld.

Bestuurssamenstelling

Momenteel wordt het bestuur van de Stichting gevormd door:

–       Roelina Smit (voorzitter en lid van de GKv ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk);

–       Leo Peereboom (penningmeester en lid van de GKv ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk);

–       Ellen Stoel (secretaris en lid van de GKv Monster);

–       Martijn Blokker (algemeen bestuurslid en lid van de GKv Voorburg);

–       Werner Bos (algemeen adjunct en lid van de GKv Den Haag Centrum/Scheveningen).

Tot einde 2020 was Jasper Klapwijk (lid van de GKv Den Haag Centrum/Scheveningen) bestuurslid. In de vacature is voorzien door de aanstelling van Werner Bos.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning voor de activiteiten die worden verricht aan of namens de Stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling

Stichting Groot Den Haag heeft ten doel het in stand houden van een centrum voor het uitvoeren van activiteiten gericht op de bevolking in Den Haag en omstreken op het gebied van evangelisatie, diaconale hulp en activiteiten ten behoeve van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Den Haag Centrum/ Scheveningen, Voorburg en ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk (Groot Den Haag) en eventueel participerende kerken van het reformatorisch platform in Den Haag en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan

Groot Den Haag draagt gezamenlijk de (eind)verantwoordelijkheid voor het missionair project in Leidschenveen/Ypenburg (HECHT) in inhoudelijke/theologische, juridische, organisatorische en financiële zin. Groot Den Haag is in formele zin daarop aanspreekbaar binnen het kerkverband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), waaronder ook wordt begrepen de besteding van de financiële middelen die het kerkverband voor HECHT beschikbaar stelt.

Groot Den Haag en, voor zover mogelijk, de roepende kerk (GKv Den Haag Centrum/ Scheveningen) heeft deze taken en bevoegdheden aan de Stichting gedelegeerd. Daarmee is de Stichting verantwoordelijk voor HECHT en het kernteam en vormt zij het ‘dagelijks bestuur’ van het project. De Stichting is verantwoordelijk ten aanzien van de uitvoering van HECHT, de organisatie, de werkgeversrol jegens de leden in het kernteam, de financiën en de communicatie. De Stichting legt (half)jaarlijks een jaarplan en verslag voor aan de GKv Groot Den Haag, het regionaal en landelijk kerkverband, en zorgt ervoor dat de communicatie richting alle participerende kerken actief wordt onderhouden.

Missionair Project Leidschenveen-Ypenburg

Wilt u graag meer informatie over H’echt? Kijk dan op de website: hecht-lvyp.nl 

Organisatie & financiën

Stichting Groot Den Haag staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27285925 met als postadres Boksbergenlaan 37, 2548 RE te Den Haag. Stichting Groot Den Haag staat bij de belastingdienst ingeschreven onder RSIN/fiscaal nummer 816857416.

De Stichting heeft twee medewerkers (tijdelijk) in dienst conform de CAO Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers.

De missionair theoloog van het Missionair Project is aan GKv Den Haag Centrum/ Scheveningen verbonden conform artikel B15.4 van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Stichting Groot Den Haag wordt deels geëxploiteerd door bijdragen uit de Commissie steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven (voorheen: GKv Deputaatschap Aanvullende Steun Missionaire Projecten) en GKv classis kerken van Zuid-Holland midden. Daarnaast is Stichting Groot Den Haag afhankelijk van giften van particulieren en of bedrijven. Wilt u gift geven aan Stichting Groot de Haag dan kan dat op het rekeningnummer NL 17 RABO 0115 6388 81 t.n.v. Stichting Groot Den Haag.

De financiële verantwoording en de begroting kunt u hier downloaden:

Jaarverslag 2017 en begroting 2018 Stichting Groot Den Haag

Jaarverslag 2018 en Begroting 2019 Stichting Groot Den Haag

Jaarverslag 2019 en begroting 2020 Stichting Groot Den Haag

Jaarverslag 2020 en begroting 2021 Stichting Groot Den Haag

Contact

Wilt u graag meer informatie over de Stichting? Dit zijn onze contactgegevens:

Boksbergenlaan 37

2548 RE Den Haag

KVK 27285925

stichtinggrootdenhaag[at]gmail.com